Protikorupční program

Protikorupční program společnosti GLOMEX Military Supplies

1. Proti korupci

Pro účely tohoto protikorupčního programu je korupce definovaná jako chování zneužívající postavení nebo funkce pro osobní zisk takovým způsobem, který je v rozporu se zákonem a etickými pravidly.

Společnost GLOMEX Military Supplies se rozhodla přistoupit k protikorupčnímu programu, jehož účelem je:

a) minimalizovat korupční rizika v obchodní činnosti společnosti GLOMEX Military Supplies,
b) preventivně působit proti korupčním rizikům uvnitř společnosti při zajišťování produktů a služeb pro společnost,
c) jako významná česká obchodní společnost dát příklad, jak v prevenci korupce a neetického jednání postupovat.

Protikorupční program společnosti GLOMEX Military Supplies se skládá z:

  • etického kodexu zaměstnanců společnosti GLOMEX Military Supplies, jehož speciální část je věnována i oblasti veřejných zakázek,
  • etický e-mail, na který může kdokoliv nahlásit podnět na korupční či neetické jednání v souvislosti se společností GLOMEX Military Supplies,
  • souboru procesů a opatření k vyhodnocování korupčních rizik podle činností společnosti, skupin zaměstnanců či odlišností trhů, na kterých společnost GLOMEX Military Supplies působí.

Protikorupční program společnosti GLOMEX Military Supplies je k dispozici nejen zaměstnancům jednotlivých společností, ale je přístupný a využitelný širokou veřejností, a to vč. dodavatelů, dealerů, zákazníků, médií a představitelů veřejné správy na všech trzích, kde GLOMEX Military Supplies působí.

2. Etický kodex společnosti GLOMEX Military Supplies

Jedním ze základních nástrojů protikorupčního programu GLOMEX Military Supplies je etický kodex pro zaměstnance společnosti, kteří se k jeho dodržování povinně zavazují. Některá jeho ustanovení se však dotýkají i partnerů GLOMEX Military Supplies, např. obchodních zastoupení společnosti. Etický kodex GLOMEX Military Supplies vychází z požadavků programu britské Transparency International. Etický kodex obsahuje:

  • zákaz korupčního jednání,
  • zákaz jednání ve střetu zájmů,
  • nahlašování podnětu na korupční či neetické jednání,
  • zvláštní povinnosti na úseku obchodu při plnění protikorupčního programu,
  • zásady při sponzoringu resp. pro dary politickým stranám a hnutím,
  • závazek šířit korupční program i mimo GLOMEX Military Supplies.

S celým textem Etického kodexu GLOMEX Military Supplies, se můžete seznámit zde.

3. Pravidla sponzoringu GLOMEX Military Supplies

Pravidlem sponzoringu GLOMEX Military Supplies, je, že nesmí být účelově vázán na realizace jakékoliv obchodní příležitosti, ať už ve veřejném či soukromém sektoru. Stejně tak nesmí dojít ke sponzoringu, který by v praxi naplnil definici střetů zájmů, tzn. např. sponzoring projektů zaměstnanců GLOMEX Military Supplies a jejich rodinných příslušníků. Sponzoringové aktivity GLOMEX Military Supplies zpravidla zveřejňuje, a to formou tiskové zprávy a informací na svých webových stránkách.

4. Podpora politických stran a hnutí

Podpora politických stran a hnutí společnosti GLOMEX Military Supplies musí být transparentní. Zároveň tato podpora nesmí být nikdy vázána na jakoukoliv obchodní příležitost ve veřejném sektoru. Společnost GLOMEX Military Supplies přísně dodržuje veškeré právní závazky týkající se případné podpory politických stran.

5. Dary a pozornosti

Je zakázáno zajišťovat partnerům nepřiměřeně luxusní ubytování, neetické a drahé zábavní služby nebo jim dávat dary, jejichž hodnota je zjevně nepřiměřená. Toto jednání je považováno za potenciální korupci ve vztahu k partnerům GLOMEX Military Supplies. Stejně tak mají manažeři a zaměstnanci společnosti GLOMEX Military Supplies zákaz takovéto zjevně nepřiměřené služby či luxusní dary přijímat. V případě, že dojde k takovému jednání ze strany partnera, má zaměstnanec GLOMEX Military Supplies povinnost hlásit tuto skutečnost nadřízenému.

 6. Poplatky za zprostředkování (facilitation payments)

Na některých zahraničních trzích mohou být úředníky ve veřejném sektoru požadovány tzv. poplatky za vyřízení věci (facilitation payments), které jsou podle tamního práva legální. Je přísně zakázáno, aby společnost GLOMEX Military Supplies poskytovala poplatky za vyřízení věci. Do definice poplatků za vyřízení věci nespadají obchodní provize pro partnery v soukromém sektoru, např. na základě dealerských smluv, licenčních smluv či smluv o obchodním zastoupení.

 7. Účast společnosti GLOMEX Military Supplies na offsetových programech

GLOMEX Military Supplies ve spolupráci se zahraničními partnery realizuje offsetové programy vždy v souladu s národní legislativou zpravidla za účelem naplnění požadavků zákazníka na získání schopnosti produkty částečně vyrábět a samostatně servisovat. GLOMEX Military Supplies. odmítá a nepodílí se na offsetových programech, jejichž náplní je pouze zadávání zakázek v oborech nesouvisejících s jejím podnikáním, které v sobě zahrnují korupční riziko a mohly by být zneužity jako korupční kanál. O aktivitách, které svou náplní lze zařadit do kategorie přímých offsetů, GLOMEX Military Supplies zpravidla informuje veřejně v rámci publicity okolo dané zakázky (přenesení výroby připadá v úvahu pouze u významnějších a veřejně kontrolovatelných projektů).

8. Etická linka společnosti GLOMEX Military Supplies

Za účelem vytvoření jednotného informačního kanálu pro sdělování podnětů na jednání, které je neetické, korupční, protizákonné, porušující bezpečnost práce nebo ochranu životního prostředí, zřídila společnost GLOMEX Military Supplies etický e-mail, na který může kdokoliv podnět na výše uvedené jednání podat ve formě:

Zaslání podnětu na e-mail info@glomex-ms.com.

Společnost GLOMEX Military Supplies jednoznačně preferuje, aby podněty nebyly anonymní, protože anonymní podněty představují samy o sobě riziko neetického jednání a zneužití etické linky. Nikomu ale není bráněno, aby podnět podal i anonymně.

Příjemcem podnětu je vedení společnosti GLOMEX Military Supplies, které potvrdí odesilateli jeho přijetí a ve lhůtě 14 dní ho informuje, jak bylo s podnětem naloženo, případně v jaké fázi šetření je. Po vyšetření podnětu informuje odesílatele o výsledku šetření.

GLOMEX Military Supplies prohlašuje, že důvodných podnětů na etický e-mail si váží a jejich podávání podporuje. To samozřejmě neplatí pro podněty lživé či podněty s cílem nespravedlivě osočit jinou osobu či společnost. Takový podnět sám o sobě představuje porušení etického kodexu a protikorupčního programu GLOMEX Military Supplies se všemi důsledky, které z toho vyplývají.

Veškeré podané zprávy jsou zpracovávány jako důvěrné informace tak, aby byla chráněna osoba, která zprávu předložila a bylo umožněno objektivní vyšetřování.