Politika kvality

Politika kvality společnosti GLOMEX Military Supplies

 • Hlavním cílem politiky jakosti společnosti GLOMEX Military Supplies je uskutečňovat zásady systému zabezpečení jakosti, dosáhnout plné spokojenosti zákazníků a tím zajistit dobrou pozici společnosti na trhu a dobré jméno společnosti.

Společnost GLOMEX Military Supplies realizuje jen takové služby a výrobky v oblasti vojenského, bezpečnostního materiálu včetně dodávek civilního charakteru, které svými užitnými hodnotami maximálně uspokojí požadavky zákazníků a svými vlastnostmi budou plně respektovat všechny legislativní požadavky.

Pro dosažení cílů se vedení společnosti zavazuje, že:

 • Řízení jakosti bude nedílnou součástí řízení vrcholového vedení společnosti, které je jednoznačně zodpovědné za naplňování Politiky jakosti a stanovených cílů jakosti
 • Budeme neustále zlepšovat zavedený systém jakosti podle normy ČSN ISO 9001:2015 + ČOS 051672
 • Analýzou rizik veškerých procesů společnosti a jejich eliminaci dosáhnout zvýšení kvality služeb
 • Systematicky budeme získávat a analyzovat objektivní informace o požadavcích a očekáváních našich stávajících i potenciálních zákazníků a monitorovat spokojenost zákazníků s našimi výrobky
 • Vysokou jakost výrobků a služeb budeme zajišťovat důsledným dodržováním předpisů a instrukcí systému managementu jakosti
 • Vývoj našich služeb budeme zaměřovat na perspektivní programy určované vedením společnosti na základě marketingových průzkumů
 • Růstem produktivity práce a optimalizací nákladů budeme dosahovat výhodných cen výrobků a služeb
 • Budeme poskytovat aktivní servis a služby stávajícím i potenciálním zákazníkům, informovat je o vývoji v oboru výrobků nabízených naší společnosti, doporučovat nejvhodnější výběr a použití našich výrobků
 • Budeme pěstovat pocit odpovědnosti za jakost vlastní práce u všech zaměstnanců a motivovat je k neustálému zlepšování jakosti
 • Budeme aktivně spolupracovat s dodavateli a ostatními partnery při plnění cílů jakosti
 • Budeme poskytovat přiměřené zdroje k dosahování cílů jakosti
 

Zaměření na zákazníka

 • Poznávání a analyzování současných i budoucích potřeb našich zákazníků
 • Plnění požadavků a očekávání našich zákazníků
 • Měření spokojenosti zákazníků a vyvozování dalších aktivit na základě výsledků těchto měření
 

Vůdcovství/Trvalý rozvoj zaměstnanců a spolupráce s nimi

 • Vzdělávání, trénování a vedení pracovníků
 • Vybavení pracovníků potřebnými zdroji pro činnosti v rámci jejich zodpovědnosti
 • Vytváření pracovního prostředí, které pozitivně ovlivňuje plnění požadavků na kvalitu a současně dosahování vyhlášených záměrů a cílů organizace
 

Procesní přístup

 • Definování procesů a vnímání činností v organizaci jako vzájemně na sebe působících procesů
 • Definování rozhraní procesů s funkcemi organizace a stanovení jasných zodpovědností a pravomocí pro řízení procesů
 • Plánování a zajišťování dostupnosti zdrojů potřebných pro realizaci procesů

 

Systémový přístup

 • Uplatňování, rozvíjení a neustálé zlepšování systému managementu kvality podle normy ISO 9001 vedoucí k uspokojování potřeb a očekávání zákazníků a všech zainteresovaných stran

 

Neustálé zlepšování

 • Neustálé zlepšování výrobků, zvyšování efektivnosti a účinnosti všech procesů, systému managementu kvality a včasné přijímání preventivních opatření
 • Využívání podnětů pracovníků ke zlepšování výkonnosti všech procesů a činností
 

Přístup k rozhodování zakládající se na faktech

 • Analýza údajů pomocí platných metod a uplatňování týmové práce pro řešení problematiky kvality
 

Vzájemně výhodné dodavatelské vztahy/Spolupráce s dodavateli

 • Monitorování a hodnocení způsobilosti našich dodavatelů
 • Vytváření jasné a otevřené komunikace a vzájemně prospěšných vztahů s našimi dodavateli
 

K zajištění Politiky kvality se vedení společnosti GLOMEX Military Supplies zavazuje:

 • Udržovat, rozvíjet a trvale zlepšovat systémy managementu kvality v souladu s požadavky normy řady ISO 9000
 • Pravidelně každý rok vyhlašovat na její podporu Cíle a provádět jejich pravidelné přezkoumávání
 • Vytvářet a poskytovat dostatečné zdroje pro realizaci Politiky kvality, Cílů kvality, včetně strategických cílů daných podnikatelským záměrem
 • Sdělovat uvnitř naší organizace důležitost plnění požadavků zákazníka, jakož i normativních a legislativních požadavků a požadavků interních předpisů, dodávat zákazníkovi produkty v nejvyšší možné kvalitě
 • Poskytovat zaměstnancům a zákazníkům informace o problematice systému managementu kvality
 • Systematicky provádět údržbu výrobního zařízení pro dosažení shody s požadavky na produkt
 • Motivovat a systematicky zvyšovat odborné znalosti a kompetenci našich zaměstnanců při řízení kvality
 • Osobní angažovaností a aktivitou neustále zvyšovat efektivnost systému managementu kvality

 

Od zaměstnanců očekává vedení společnosti, že:

 • Se ztotožní s Politikou jakosti a aktivně se budou podílet na její realizaci a plnění cílů jakosti
 • Budou dodržovat veškeré předpisy a dokumenty systému managementu jakosti
 • Aktivně budou přistupovat k neustálému zlepšování své činnosti
 • Aktivně se zapojí do vzdělávacích akcí v oblasti jakosti
 • Budou dodržovat bezpečnostní pokyny, udržovat pořádek a zlepšovat pracovní prostředí na svých pracovištích