POLITYKA JAKOŚCI

Polityka jakości spółki GLOMEX MS, s.r.o.

Spółka GLOMEX MS, s.r.o. dostarcza produkty i świadczy usługi w zakresie materiałów wojskowych i produktów związanych z bezpieczeństwem, wraz z realizacją dostaw o charakterze cywilnym, które dzięki swoim walorom użytkowym w maksymalnym stopniu zaspokajają wymagania klientów i które pod względem swoich właściwości całkowicie spełniają wszelkie wymogi określone przepisami prawa.

System zarządzania jakością firmy, opracowany zgodnie z wymaganiami norm ČSN ISO 9001:2015 i ČOS 051672, stanowi integralną część procesu zarządzania realizowanego przez najwyższe kierownictwo spółki, które jest bezpośrednio odpowiedzialne za wypełnianie Polityki Jakości i wyznaczonych Celów Jakości.

Głównym celem spółki Glomex MS, s.r.o. jest dążenie do osiągnięcia maksymalnego zadowolenia klientów, a tym samym zapewnienie silnej pozycji spółki na rynku oraz budowanie dobrego imienia spółki.

Kierownictwo spółki zobowiązuje się do:

 • świadczenia na rzecz klientów usług serwisowych i udzielania im aktywnego wsparcia poprzez przekazywanie informacji dotyczących rozwoju oferowanych produktów, rekomendowanie odpowiednich rozwiązań oraz współpracę przy wyborze i użytkowaniu dostarczanych produktów,
 • aktywnej współpracy z dostawcami i innymi partnerami spółki,
 • systematycznego pozyskiwania i analizy obiektywnych informacji odnoszących się do wymagań i oczekiwań obecnych i potencjalnych klientów oraz monitorowania satysfakcji klientów z dostarczanych produktów i świadczonych usług,
 • podnoszenia jakości usług poprzez analizę i doskonalenie procesów zachodzących w spółce, w tym zarządzanie ryzykiem z nimi związanym,
 • ciągłego utrzymywania wysokiej jakość produktów i usług poprzez konsekwentne przestrzeganie wymogów prawnych oraz wewnętrznych procedur i wytycznych spółki,
 • ukierunkowania rozwoju usług na programy perspektywiczne określane przez kierownictwo spółki na podstawie badań marketingowych,
 • dążenia do zapewnienia korzystnych cen na produkty i usługi poprzez wzrost wydajności pracy i optymalizację kosztów,
 • promowania i pielęgnowania wśród wszystkich pracowników i osób działających w imieniu spółki poczucia odpowiedzialności za jakość własnej pracy oraz motywowania ich do ciągłego doskonalenia,
 • dostarczania odpowiednich zasobów w celu osiągania wyznaczonych celów jakości,
 • ciągłego ulepszania wdrożonego systemu zarządzania jakością.

Od pracowników kierownictwo spółki oczekuje:

 • poszanowania Polityki Jakości oraz aktywnego udziału w jej realizacji i wypełnianiu celów jakości,
 • przestrzegania wszystkich przepisów i dokumentów systemu zarządzania jakością,
 • aktywnego podejścia do procesu ciągłego doskonalenia własnej pracy,
 • uczestnictwa w szkoleniach z dziedziny jakości,
 • przestrzegania wymagań w zakresie bezpieczeństwa, utrzymywania porządku oraz polepszania środowiska pracy na swoich stanowiskach pracy.