Program antykorupcyjny

Program antykorupcyjny Glomex Military Supplies

1. Przeciwko korupcji

W rozumieniu naszego programu antykorupcyjnego, pojęcie korupcji oznacza zachowanie przejawiające się nadużyciem statusu lub stanowiska, w celu uzyskania korzyści osobistej w sposób sprzeczny z prawem i zasadami etycznymi.

Spółki Glomex MS Polska i Glomex MS zdecydowały się na wprowadzenie programu antykorupcyjnego, którego celem jest:

 • zminimalizowanie zagrożeń korupcyjnych w działalności handlowej spółek Glomex MS Polska i Glomex MS,
 • prewencyjne zapobieganie zagrożeniom korupcyjnym w spółkach w procesie zapewniania produktów i usług na rzecz spółek,
 • ze względu na posiadany przez nas status znaczących spółek prawa handlowego, chcemy być wzorem działań w zakresie prewencji korupcji i zachowań nieetycznych.

Program antykorupcyjny Glomex Military Supplies składa się z następujących elementów:

 • Kodeks Etyczny pracowników spółek Glomex MS Polska i Glomex MS, którego odrębny rozdział poświęcony jest również problematyce zamówień publicznych,
 • etyczny adres poczty elektronicznej, pod którym dowolna osoba może zgłosić zachowanie korupcyjne lub nieetyczne w związku ze spółkami Glomex MS Polska i Glomex MS,
 • pakiet procesów i środków zaradczych służących do oceny zagrożeń korupcyjnych, w zależności od rodzajów działalności spółek, grup pracowników lub odmiennych aspektów rynków, na których spółki Glomex MS Polska i Glomex MS prowadzą działalność.
 •  

2. Kodeks Etyczny Glomex Military Supplies

Jednym z podstawowych narzędzi programu antykorupcyjnego Glomex Military Supplies jest Kodeks Etyczny pracowników spółek, którzy są zobligowani do jego przestrzegania. Niemniej jednak niektóre postanowienia kodeksu dotyczą również kontrahentów spółek Glomex MS Polska i Glomex MS, np. przedstawicielstw handlowych. Podstawą Kodeksu Etycznego Glomex Military Supplies są wymogi programu brytyjskiego oddziału Transparency International.

Kodeks etyczny wprowadza:

 • zakaz działań korupcyjnych,
 • zakaz działań oznaczających konflikt interesów,
 • zawiadamianie o działaniach korupcyjnych lub nieetycznych,
 • specjalne obowiązki w obszarze handlu podczas realizacji programu antykorupcyjnego,
 • zasady sponsoringu, względnie darowizn na rzecz partii i ugrupowań politycznych,
 • zobowiązanie do rozpowszechniania programu antykorupcyjnego również poza spółkami Glomex MS Polska i Glomex MS.

Pełny tekst Kodeksu Etycznego Glomex Military Supplies jest dostępny tutaj.

3. Zasady sponsoringu Glomex Military Supplies

Zgodnie z zasadą przestrzeganą przez spółki Glomex MS Polska i Glomex MS, sponsoring nie może być uzależniony od realizacji jakiejkolwiek możliwej transakcji, zarówno w sektorze publicznym, jak też prywatnym. Sponsoring nie może również mieć miejsca wtedy, kiedy w rzeczywistości odpowiadałby definicji konfliktu interesów, co oznacza np. sponsorowanie projektów pracowników spółek Glomex MS Polska i Glomex MS oraz członków ich rodzin. Glomex Militay Supplies publikuje z reguły informacje o działaniach sponsorskich w postaci komunikatów prasowych i informacji podanych na stronie internetowej spółki.

4. Wspieranie partii i ruchów politycznych

Wspieranie partii i ruchów politycznych przez spółki Glomex MS Polska i Glomex MS musi być przejrzyste. Jednocześnie ten rodzaj pomocy nie może być w żadnym przypadku uzależniony od jakiejkolwiek możliwości transakcji handlowej w sektorze publicznym. Spółki Glomex MS Polska i Glomex MS rygorystycznie przestrzegają wszystkich zobowiązań prawnych w zakresie ewentualnego wspierania partii politycznych.

5. Prezenty i upominki

 Zabrania się zapewniania kontrahentom niewspółmiernie luksusowego zakwaterowania, nieetycznych i drogich usług rozrywkowych czy też wręczania prezentów o ewidentnie nieadekwatnej wartości. Tego rodzaju działanie uważa się za potencjalną korupcję wobec kontrahentów spółek Glomex MS Polska i Glomex MS. Menadżerowie i pracownicy spółek Glomex MS Polska i Glomex MS, w szczególności zatrudnieni w dziale handlowym, mają zakaz przyjmowania takich ewidentnie niewspółmiernych usług lub luksusowych prezentów. W przypadku takich działań ze strony kontrahenta, pracownik Glomex MS Polska lub Glomex MS ma obowiązek zgłosić taką okoliczność przełożonemu.

6. Opłaty za pośrednictwo (facilitation payments)

Na niektórych rynkach zagranicznych urzędnicy sektora publicznego mogą domagać się tzw. opłat za załatwienie sprawy (facilitation payments), które w myśl przepisów prawa danego kraju są legalne. Surowo zabrania się spółce Glomex MS Polska i Glomex MS dokonywania opłat za załatwienie spraw. Definicja opłat za załatwienie spraw nie obejmuje prowizji handlowych na rzecz kontrahentów w sektorze prywatnym, na przykład w oparciu o umowy dealerskie, umowy licencyjne lub umowy przedstawicielstwa handlowego.

7. Udział Glomex Military Supplies w programach offsetowych

Glomex Military Supplies we współpracy z kontrahentami zagranicznymi realizuje programy offsetowe w pełni zgodnie z ustawodawstwem krajowym, z reguły w celu spełnienia wymogów klienta, dotyczących uzyskania zdolności częściowej produkcji i samodzielnego serwisowania. Spółki Glomex MS Polska i Glomex MS odmawiają udziału w programach offsetowych, których przedmiotem jest tylko udzielanie zamówień w dziedzinach niezwiązanych z jej działalnością, które wiążą się z zagrożeniem korupcyjnym i mogłyby zostać wykorzystane jako kanał korupcyjny. Relacje o działaniach, które ze względu na charakter zaliczyć można do kategorii offsetów bezpośrednich, Glomex Military Supplies z reguły podaje do informacji publicznej w ramach promocji danego zamówienia (przeniesienie produkcji wchodzi w rachubę tylko w przypadku znaczących projektów podlegających kontroli publicznej).

8. Sprawy etyki GLOMEX Military Supplies

Firma GLOMEX Military Supplies utworzyła pocztę e-mail, aby umożliwić zgłaszanie wszelkich nieetycznych, korupcyjnych, nielegalnych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla środowiska zachowań.

Wyślij swoje zgłoszenie na adres: info@glomex-ms.com

Spółki Glomex MS Polska i Glomex MS zdecydowanie preferują zgłoszenia nieanonimowe, ponieważ zgłoszenia anonimowe stwarzają zagrożenie w postaci nieetycznych działań i nadużyć specjalnego adresu poczty elektronicznej do spraw etyki. Nikomu jednak nie zabrania się anonimowego składania zgłoszeń.

Wszystkie zgłoszenia będą rozpatrywane przez kierownictwo Glomex Military Supplies, które potwierdzi odbiór i poinformuje nadawcę w ciągu 14 dni o wszelkich podjętych środkach i wyniku dochodzenia.

Glomex Military Supplies deklaruje wspierać i doceniać wszelkie zgłoszenia kierowane na linię ds. etyki, z wyłączeniem zgłoszeń nieprawdziwych i zniesławiających. Same takie zgłoszenia stanowią naruszenie Kodeksu Etyki Glomex Military Supplies i Programu Antykorupcyjnego, ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Wszystkie zgłoszenia są traktowane jako poufne, aby umożliwić obiektywne dochodzenie.