KODEKS ETYCZNY

Kodeks Etyczny Glomex Military Supplies

 

 1. Niniejszy Kodeks Etyczny dotyczy wszystkich pracowników, jak też managementu spółek i jej władz. Niektóre jego postanowienia dotyczą także specyficznych grup pracowników (np. handlowców) lub podmiotów spoza spółki Glomex Military Supplies (np. dostawców i partnerów).

 2. GLOMEX Military Supplies wymaga od swoich pracowników i partnerów, nie tylko przestrzegania wymogów norm prawnych, ale także dotrzymywania wysokich standardów etycznych, opartych na uczciwości, zaufaniu, transparentności, otwartości, integralności i odpowiedzialności.

 3. Ogólną odpowiedzialność za realizację programu antykorupcyjnego spółek Glomex MS Polska i Glomex MS ponoszą władze spółek, program antykorupcyjny realizowany jest przez członków zarządu spółek Glomex MS Polska i Glomex MS, którzy odpowiadają za ciągłą realizację programu etycznego i antykorupcyjnego w spółkach.

 4. Glomex Military Supplies konsekwentnie odrzuca wszelkie działania korupcyjne. W przypadku udowodnienia korupcji sprawcy, spółki występują z roszczeniem odszkodowawczym o naprawienie szkody wyrządzonej spółce oraz rozwiązuje natychmiast stosunek pracy z takim pracownikiem.

 5. Glomex Military Supplies zabrania swoim pracownikom wszelkiego rodzaju działań oznaczających konflikt interesów. W związku z tym pracownicy spółek Glomex MS Polska i Glomex MS nie mogą uczestniczyć w relacjach dostawczo-odbiorczych spółek Glomex MS Polska i Glomex MS po stronie dostawców lub odbiorców towarów i usług w sposób bezpośredni lub pośredni, a także nie mogą uzyskiwać żadnych korzyści osobistych w związku z tymi relacjami od innego podmiotu niż Glomex MS Polska lub Glomex MS. Ryzyko konfliktu interesów, wynikające chociażby z udziału członków rodziny lub przyjaciół w organach spółek będących dostawcami lub odbiorcami spółek, czy też posiadanie udziałów w tych spółkach, powinno zostać zgłoszone przez pracownika z przyczyn zapobiegawczych menadżerowi do spraw kadr spółki Glomex MS Polska i Glomex MS.

 6. O wszelkich przypadkach podejrzenia o zachowanie nieetyczne, korupcyjne, niebezpieczne, szkodliwe dla środowiska lub wizerunku firmy należy powiadomić Glomex Military Supplies, korzystając w tym celu z adresu poczty elektronicznej do spraw etyki (e-mail info@glomex-ms.com). Nie należy składać nieprawdziwych ani zniesławiających oświadczeń. Wszelkie zgłoszenia tego rodzaju pozostają w sprzeczności z Kodeksem Etyki GLOMEX Military Supplies, a osoba zgłaszająca ponosi pełną odpowiedzialność i może zostać ukarana sankcjami.

 7. Pracownicy Glomex Military Supplies, w szczególności zatrudnieni w dziale handlowym i marketingowym, mają obowiązek zapoznać partnerów zewnętrznych, a zwłaszcza przedstawicieli i dostawców, z programem antykorupcyjnym Glomex Military Supplies, a dokładniej z przepisami programu, które dotyczą partnerów z zewnątrz.

 8. W procesie ewaluacji możliwości uzyskiwania i negocjowania transakcji handlowych, handlowcy spółek Glomex MS Polska i Glomex MS mają obowiązek uwzględniać zagrożenia korupcyjne. Uzależnione są one w szczególności od przynależności klienta do sektora publicznego lub prywatnego, od sposobu uzyskania zlecenia (przetarg lub zaproszenie do złożenia oferty, skierowane tylko do jednego podmiotu).

 9. Przedstawiciele GLOMEX Military Supplies są zobowiązani do zbierania informacji na temat wszelkich toczących się lub zakończonych spraw korupcyjnych w odniesieniu do partnerów GLOMEX Military Supplies i uwzględniania odpowiednich ustaleń przy podejmowaniu decyzji biznesowych.

 10. W ramach budowania dobrych relacji, zwłaszcza w sferze handlowej, Glomex Military Supplies świadczy na rzecz swoich kontrahentów standardowe usługi, wraz z możliwością pokrycia kosztów pobytu kontrahentów spółek Glomex MS Polska i Glomex MS oraz wręczania prezentów i upominków. Zabrania się jednak zapewniania kontrahentom niewspółmiernie luksusowego zakwaterowania, nieetycznych i drogich usług rozrywkowych czy też wręczania prezentów o ewidentnie niewspółmiernej wartości. Takie działanie uważa się za potencjalną korupcję wobec kontrahentów Glomex Military Supplies. Menadżerowie i pracownicy spółek Glomex MS Polska i Glomex MS, przede wszystkim zatrudnieni w dziale handlowym, mają zakaz przyjmowania takich ewidentnie niewspółmiernych usług lub luksusowych prezentów. W przypadku takich działań kontrahenta, pracownik Glomex Military Supplies ma obowiązek zgłosić taką okoliczność przełożonemu.

 11. Administracja publiczna może wymagać tzw. gratyfikacji na niektórych rynkach zagranicznych (legalnych lokalnie). Glomex Military Supplies w żadnym wypadku nie dokona płatności tego rodzaju, z wyłączeniem prowizji dla Partnerów lub Agentów w sektorze prywatnym.

 12. Żaden sponsoring nie może być przypisany do żadnej możliwości biznesowej sektora publicznego lub prywatnego. Dotyczy to również wspierania partii i ruchów politycznych.

 13. Celem Kodeksu Etyki jest wspieranie stosowania zasad etyki we wszystkich działaniach Glomex Military Supplies oraz promowanie programów antykorupcyjnych i uczciwej przedsiębiorczości wśród sektora publicznego i biznesowego.