Etický kodex

Etický kodex společnosti GLOMEX Military Supplies

 1. Tento etický kodex se vztahuje na všechny zaměstnance, ať už v technickohospodářských nebo dělnických profesích, management společnosti i vedení společnosti. Některá jeho ustanovení se vztahují i na specifické skupiny zaměstnanců (např. obchodníci) nebo se dotýkají subjektů mimo GLOMEX Military Supplies (např.
  dodavatelé a dealeři) v zemích, kde GLOMEX Military Supplies působí.

 2. Společnost GLOMEX Military Supplies trvá u svých zaměstnanců i partnerů nejen na dodržování požadavků právních norem, ale i na vysokých etických standardech založených na čestném jednání, důvěře, transparentnosti, otevřenosti, integritě a odpovědnosti.

 3. Obecnou odpovědnost za realizaci protikorupčního programu GLOMEX Military Supplies nese vedení společnosti, protikorupční program realizuje jednatel GLOMEX Military Supplies, který odpovídá za kontinuální realizace etické a protikorupční agendy ve společnosti. V jeho odpovědnosti je i monitoring a vyhodnocování plnění etického a protikorupčního programu GLOMEX Military Supplies a rovněž zavedení formálního procesu řešení korupčních podezření.

 4. Společnost GLOMEX Military Supplies u svých zaměstnanců důsledně odmítá a zakazuje jakékoliv korupční jednání. V případě prokázání korupce vůči pachateli uplatňuje nárok na náhradu škody, kterou společnosti způsobil, zpravidla s ním okamžitě ukončí pracovní poměr a dle své zákonné povinnosti neprodleně nahlašuje korupční jednání orgánům činným v trestním řízení, který může přistoupit k zahájení trestního stíhání.

 5. Společnost GLOMEX Military Supplies zakazuje jakékoliv jednání zaměstnanců ve střetu zájmů. Z toho vyplývá, že zaměstnanci GLOMEX Military Supplies se nesmí podílet na dodavatelských a obchodních vztazích společnosti GLOMEX Military Supplies na straně dodavatelů či odběratelů zboží a služeb přímým či nepřímým způsobem a nesmí mít žádný osobní prospěch z těchto vztahů od jiného subjektu, než je GLOMEX Military Supplies . Riziko střetu zájmů, které vyplývá např. z členství rodinných příslušníků či přátel v orgánech společností, které jsou dodavateli či odběrateli společnosti, či držení podílů v těchto společnostech, by měl zaměstnanec z preventivních důvodů ohlásit personálnímu manažerovi společnosti GLOMEX Military Supplies.

 6. V případě důvodného podezření z jednání, které je hrubě neetické, korupční, narušující bezpečnost práce, ochranu životního prostředí či poškozujícího pověst společnosti GLOMEX Military Supplies, by měl zaměstnanec nebo každý, kdo se o takovém jednání hodnověrným způsobem dozví, nahlásit toto jednání cestou etické linky GLOMEX Military Supplies (e-mail info@glomex-ms.com). Neměly by být však dávány podněty malicherné, bez důkazů nebo dokonce nepravdivé s cílem někoho osobně poškodit. Za takové podněty je sdělovatel plně odpovědný a můžou být sankcionovány vzhledem k tomu, že narušují důvěru a standardní pracovní vztahy ve
  společnosti a v konečném důsledku odporují i etickému kodexu.

 7. Zaměstnanci společnosti GLOMEX Military Supplies, zejména příslušníci obchodního a marketingového oddělení, jsou povinni seznámit externí partnery, zejména dealery a dodavatele, s protikorupčním programem společnosti GLOMEX Military Supplies, resp. těmi jeho částmi, které se externích partnerů týkají.

 8. Obchodníci společnosti GLOMEX Military Supplies jsou povinni v procesu vyhodnocování obchodních příležitostí a jednání o obchodních případech brát do úvahy korupční rizika. Ta jsou dána zejména tím, zda je zákazník z veřejného či soukromého sektoru a jaký je způsob zadání (soutěžní nebo oslovením jediného subjektu).

 9. Obchodníci společnosti GLOMEX Military Supplies jsou povinni prověřit z veřejných zdrojů dostupných v médiích a na internetu, zda se v souvislosti s externími partnery GLOMEX Military Supplies vyskytují prokázané korupční případy a vzít to do úvahy při obchodních rozhodnutích, a to vč. možnosti nenavazování, resp.
  ukončení vztahů s partnery, u nichž se korupce objevila.

 10. V rámci budování dobrých vztahů, zejména v obchodní oblasti, GLOMEX Military Supplies zajišťuje pro své partnery standardní služby včetně možnosti hrazení nákladů pobytu partnerů společnosti GLOMEX Military Supplies a poskytování darů a pozorností. Je však zakázáno zajišťovat partnerům nepřiměřeně luxusní ubytování,
  neetické a drahé zábavní služby nebo jim dávat dary, jejichž hodnota je zjevně nepřiměřená. Toto jednání je považováno za potenciální korupci ve vztahu k partnerům GLOMEX Military Supplies . Stejně tak mají manažeři a zaměstnanci společnosti GLOMEX Military Supplies, zejm. na jeho obchodním úseku, zákaz
  takovéto zjevně nepřiměřené služby či luxusní dary přijímat. V případě, že dojde k takovému jednání ze strany partnera, má zaměstnanec GLOMEX Military Supplies povinnost hlásit tuto skutečnost nadřízenému.

 11. Na některých zahraničních trzích mohou být úředníky ve veřejném sektoru požadovány tzv. poplatky za vyřízení věci (facilitation payments), které jsou podle tamního práva legální. Je přísně zakázáno, aby společnost GLOMEX Military Supplies poskytovala poplatky za vyřízení věci. Do definice poplatků za vyřízení věci nespadají obchodní provize pro partnery v soukromém sektoru, např. na základě dealerských smluv, licenčních smluv či smluv o obchodním zastoupení.

 12. Zakazuje se poskytování sponzorských darů, které jsou účelově vázány na jakoukoliv obchodní příležitost ve veřejném či soukromém sektoru. Toto pravidlo obdobně platí i pro dary politickým stranám a hnutím.

 13. Cílem etického kodexu je nejen jeho aplikace ve společnosti GLOMEX Military Supplies, ale též podpora protikorupční agendy a poctivého podnikání do veřejnosti i podnikatelského sektoru v ČR i na zahraničních trzích GLOMEX Military Supplies